Nye avgjørelser / rettsavgjørelser / dommer i Norge innen arbeidsrett

-Av advokat Bernhard Halvorsen jr.

For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt på telefon (+47) 92614415 eller epost bernhard.halvorsen@frogneradvokat.no

-Å avklare hvorvidt det foreligger behov for juridisk bistand eller ikke - trenger ikke å koste noe.

-Oppsigelse ved sykdom. Kondoktør i NSB fra 1971 til 2008, sykemeldt på grunn av hofteproblemer og sagt opp fra sin stilling. Retten kom frem til at NSB ikke hadde gjort nok for å finne annet passende arbeid. Oppsigelsen ble kjent ugyldig og arbeidstakeren ble tilkjent erstatning på kr. 750.000 samt kr. 25.000 i oppreisning. Toslo-2010-204182.

-Oppsigelse. Spørsmålet var om et brudd på rutiner for vaktbytte ga grunnlag for oppsigelse. En kabinansatt forlot stand-by vakten men hadde skaffet vikar. Hun sa ingenting til arbeidsgiver. Høyesterett kom frem til at dette ikke var nok for med saklig grunn å si opp vedkommende. HR-2011-02327-A.

-Aldersdiskriminering. En 61 år gammel sosionom ble ikke innkalt til intervju og mente seg aldersdiskriminert og krevde oppreisning. Retten kom frem til at arbeidsgiver mest sannsynlig var ute etter enn kompetanse enn hva mannen hadde. Det forelå ikke aldersdiskriminering. HR-2012-580A.

-Aldersdiskriminering. Tariffavtale - spørsmålet om helikopterflygere må fratre ved fylte 60 år. Sertifikatreglene bestemmer at ervervsmessig flygning kan finne sted til fylte 65 år. Sikkerhet taler ikke for avgang ved fylte 60 år. Heller ikke helsemessige forhold, hensynet til en verdig avgang eller raskere avansement for yngre flyger - samt en god pensjonsordning. Pilotene fikk dermed beholde sine jobber og ble tilkjent saksomkostninger. HR-2012-00325-A.

-Virksomhetsoverdragelse og diskriminering. Et selskap vant anbudskonkurranse om levering av tjenester til SAS og ansatte enkelte fra det utkonkurrerte selskap. Dette ble ikke ansett som virksomhetsoverdragelse. Derimot forelå diskriminering etter arbeidsmiljølovens bestemelser fordi personer tilknyttet et bestemt fagforbund fikk fortrinnsrett. HR-2011-02393-A.

-Oppsigelse av fotballspiller. Mulighet for å si opp ved vesentlig økonomisk svekkelse, men dette forutsatte realistiske budsjett. Nedrykk ga i seg selv ikke grunnlag for oppsigelse. Det at sponsorinntekter kunne bli redusert, var noe klubben var klar over da de ansatte spillerne. Ikke grunnlag for oppsigelse. HR-2012-262A.

-Arbeidsgivers styringsrett. Omplassering av undervisningsinspektør til tilsvarende stilling på annen skole. Arbeidstaker motsatte seg dette. Høyesteretts ankeutvalg kom frem til at kommunen ikke trengte å peke ut de som var ansvarlig for samarbeidsproblemene ved skolen og at omplasseringen var forenlig med det allmenne saklighetskrav. HR-2011-01178-A.

-Erstatning i ansettelsesforhold, rett verneting. Luganokonvensjonens artikkel 19. Høyesterett kom frem til at en pilot stasjonert på Gardermoen hadde størst arbeidsmessig tilknytning til Norge og dermed kunne saksøke sin tidligere svenske arbeidsgiver i Norge. HR-2011.01332-U.

-Oppsigelse / diskriminering på grunn av alder. Høyesterett kom frem til at utvelgelsen av piloter som måtte gå innebar aldersdiskriminering jf. arbeidsmiljølovens § 15-7. Dette stod seg likevel fordi det forelå et saklig formål og fordi utvelgelsen ikke fremstod som et uforholdsmessig inngrep. Det forelå en meget gunstig pensjonsordning. HR-2011-00910-A.

Hjem