Utenlandsformuer og skatteamnesti

-Av advokat Bernhard Halvorsen jr.

Referat av pressemeldinger fra Skatteetaten:

Nye avtaler signert med skatteparadis.

Norge har nå undertegnet avtaler om utveksling av informasjon i skattesaker med 22 skatteparadisland. Avtalene gir Skatteetaten rett til å innhente opplysninger fra banker og finansinstitusjoner og er viktig i arbeidet med å avdekke skjulte verdier fra beskatning i skatteparadiser.

De nordiske landene har gjennom Nordisk ministerråd forhandlet frem en rekke informasjonsutvekslingsavtaler med stater som blir betegnet som skatteparadiser. Avtalene med Jersey, Guernsey, Cayman Island, Isle of Man, er trådt ikraft. Tilsvarende avtaler er også undertegnet med 18 andre stater.

- Norge har prøvd avtalene med Jersey og med Isle of Man i flere saker og fått den informasjonen vi har bedt om. Det ser derfor ut til at avtalene fungerer etter hensikten. Dette er lovende og er svært viktig i arbeidet med å stanse norske skattytere som prøver å skjule formue og inntekter skattemyndighetene, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Avtalene gir Skatteetaten blant annet tilgang til å be om informasjon om faktisk eierskap i foretak i hele eierskapskjeder, informasjon om stiftere, forvaltere og begunstigede av truster, samt opplysninger fra banker og finansinstitusjoner.

30 personer anmeldt for unndragelser i skatteparadis.

I 2009 ble 30 personer anmeldt for skatteunndragelser i såkalte skatteparadisland. Sakene gjelder verdier for over 700 millioner kroner unndratt beskatning. Det ligger an til enda flere anmeldelser i 2010.

- Vi ser at ressurssterke skattytere benytter avanserte metoder for å unndra betydelige beløp fra beskatning. Dette er grove skattesvik som vi ser svært alvorlig på, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Sakene gjelder skjulte verdier fra 5 til 300 millioner kroner i den enkelte sak. De fleste av sakene gjelder beløp på mellom 30-60 millioner kroner. Etterforskningen kan føre til at beløpene blir større. De anmeldte sakene omfatter blant annet unndratt omsetning fra bedrifter, der inntekter blir kanalisert til bankkontoer i skatteparadisland, salgsgevinster, arveoppgjør, opprettelse av stråselskaper i skatteparadis og overføringer fra oppdragsgivere til virksomhetens utenlandske konto.

Skatteetaten arbeider nå med over 330 saker med skatteparadisproblematikk og over 100 årsverk er satt av til dette arbeidet. Som et resultat av dette ble 30 personer anmeldt i 16 saker for skatteunndragelser i skatteparadisland i 2009. Hittil i år ligger det an til anmeldelse av ytterligere 16 saker. Antallet anmeldelser i år vil sannsynligvis stige.

- Vi er enda i startfasen, og antar at det vil bli en rekke anmeldelser i årene fremover. De nye avtalene om utveksling av informasjon med skatteparadisland er et nyttig verktøy i arbeidet, sier skattedirektør Svein Kristensen.

De to siste årene er det falt dom i sju ulike saker som vedrører skatteparadisproblematikk. I disse sakene var det unndratt beløp for mellom 3 og 36 millioner kroner. Domstolene har ilagt fengselsstraff i dommene fra 1 år til 3 år og 6 mnd.

Skatteetaten arbeider nå med 50 saker som gjelder nordmenn med konto i Liechtenstein.

Opplysningene om kontoene og deres eiere har skattemyndighetene mottatt gjennom de avtalene Norge har med andre land om utveksling av skatteinformasjon.

Nordmenn som blir knepet med skjult formue i Liechtenstein får ikke skatteamnesti. Derimot kan de få etterberegnet skatt for 10 år bakover, inntil 60 prosent

tilleggsskatt pluss renter. I grove tilfeller er det aktuelt med politianmeldelse.

- Det er bare dem som frivillig gir opplysninger til Skatteetaten om uoppgitte formuer som kan få skatteamnesti. De siste årene har vi oppfordret nordmenn til frivillig å opplyse om skjult inntekt og formue i utlandet. I fjor henvendte ca 130 skattytere seg for å få ordnet opp i forholdene sine, sier avdelingsdirektør Tone Kaarbø.

Liechtenstein-saken ble kjent i februar i fjor da det kom fram at myndigheter i flere land hadde fått informasjon om formuer som er gjemt unna i banker i Liechtenstein.

- Vi har avtale om utveksling av opplysninger med en rekke land. Det er via disse avtalene vi nå har mottatt opplysninger, sier Kaarbø.

- Våre kontroller kan gå inntil 10 år bakover i tid. Er inntekter og formue holdt unna beskatning, blir det ilagt inntektsskatt og formuesskatt på det unndratte beløpet. Så legges det til 60 prosent tilleggsskatt på den summen som må etterbetales. I tillegg kommer renter, sier Kaarbø.

De femti personene det gjelder er bosatt i hele landet”.

Formue i utlandet?

Stadig flere flytter sine “skjulte” utenlandsformuer fra såkalte skatteparadis og hjem til Norge. For bistand knyttet til innrapportering av utenlandsformuer, forhandlinger med Skatteetaten og muligheten for amnesti – kan det lønne seg å ta kontakt med advokat.

For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt på telefon (+47) 92614415 / epost post@frogneradvokat.no

Frogner advokatkontor