NYHETER 

 

Fra mars 2013: Har bedriften eller du behov for advokat? Få juridisk bistand til best pris. Kontakt Frogner advokatkontor i dag.

Velkommen til Frogner advokatkontor - nye hjemmesider!

.

Februar 2013

Kontraktsrett / handelsrett / retail: En designer fikk fullt medhold i retten til oppgjør for klær solgt til distributør. Distributøren måtte i tillegg betale alle saksomkostninger til saksøker.

.

Januar 2013

Konkurranserett: Fullt medhold i ileggelse av 1-års konkurranseforbud overfor tre konkurrenter. Konkurrentene måtte i tillegg betale alle saksomkostninger til saksøker.

 

 

NYHETSARKIV

November 2012

Håndverkertjenester: En kunde krevde flere hundre tusen i erstatning fra en håndverker for påståtte feil og mangler knyttet til utført arbeid. Kunden vant ikke frem med sitt påståtte krav. Håndverkeren ble bistått av advokat Bernhard Halvorsen jr.  

 

Oktober 2012

Feil og mangler ved bolig: Kjøper vant frem overfor selger og eierskifteforsikringsselskap i sak om feil og mangler ved bolig. Kjøper fikk tilbakebetalt flere hundre tusen kroner.

 

August 2012

"Benytt juridisk ekspertise til entreprise"

www.entrepriseadvokat.no

Kontakt advokat Bernhard Halvorsen jr. på (+47) 92614415 eller epost bernhard.halvorsen@bernhardhalvorsen.no

 

August 2012

Varemerkerett: Et selskap gikk til søksmål for å få erstattet saksomkostningene etter å ha vunnet frem i Domeneklagenemnda. Saken ble forlikt rett før hovedforhandling ved at den saksøkte betalte et omforent beløp til saksøker som erstatning for de påløpte omkostninger.

 

Juli 2012

Varemerkerett: Medhold i sak om misbruk av varemerke. Et selskap sitt misbruk av et annet selskap sitt kjente varemerke på internett ble effektivt stoppet.

 

Juli 2012

Advokat Bernhard Halvorsen jr. svarer på husleierelaterte spørsmål i siste nummer av Oslo Handel - medlemsbladet til Norges største handelsstandsforening Oslo Handelsstands Forening. Les mer her.

 

Juli 2012

Nye avgjørelser innen bolig og eiendom.

Nye avgjørelser innen bygg- og anlegg / entreprise/ forbrukerentreprise.

Nye avgjørelser innen forretnings- og selskapsrett.

Nye avgjørelser innen offentlig anskaffelse.

Nye avgjørelser innen varemerkerett.

Nye avgjørelser innen arbeidsrett.

 

Juni 2012

Bygg og anlegg / entreprise: En underentreprenør vant frem med sitt krav om å få ferdigstille arbeidene ved et av Norges største kjøpesentre. Dette til tross for at både hovedentreprenøren og eier hadde erklært underentreprenøren uønsket og hadde engasjert en annen underentreprenør til å ferdigstille arbeidene.

www.entrepriseadvokat.no

 

Juni 2012

Bygg og anlegg / entreprise: Hovedentreprenøren vant frem med at underentreprenøren sin sluttavregning skulle reduseres med nesten 4/5-deler dvs. flere hundre tusen kroner. Hovedentreprenørens prosessfullmektig var advokat Bernhard Halvorsen jr.

www.entrepriseadvokat.no

 

Juni 2012

Spørsmål om ernæring og kosthold?

Idrett og kosthold?

Toppidrett?

Bernhard Halvorsen jr. samarbeider med www.nettklinikk.no

 

Juni 2012

Offentlige anskaffelser: Domstolen overtar KOFA sine oppgaver. For nyheter om offentlig anskaffelse se her eller kontakt advokat Bernhard Halvorsen jr. Firmaet har bred kompetanse innen offentlige anskaffelser.

 

Juni 2012

Eiendomsrett: Medhold i at tomteprisen skulle reduseres vesentlig grunnet forringelse. En kjøper av tomt holdt tilbake deler av den avtalte kjøpesum fordi han mente at han ikke fikk det han hadde forventet. Selger saksøkte tomtekjøperen for den resterende del av kjøpesummen. Kjøperen ble hørt med at tomteprisen skulle reduseres.

 

Mai 2012

Udenrigsministeriet i Danmark henviser til advokat Bernhard Halvorsen jr. for juridisk bistand i Norge.

Mai 2012

Varemerkerett: Sak om eierskap og bruken av et kjent varemerke i underholdningsbransjen ble avgjort ved at motparten ble pålagt å betale en økonomisk kompensasjon.

Mai 2012

Rettssikkerhet: Forliksrådet i Tromsø legger om praksisen etter lang ventetid og kritikk for manglende retssikkerhet. Kritikken ble rettet av advokat Bernhard Halvorsen jr. i Bladet Tromsø.

 

Mai 2012

Arbeidsrett: Medhold i arbeidsrettssak. Arbeidstaker saksøkte arbeidsgiver med påstand om erstatning og oppreisning for uberettiget avskjedigelse. Etter å ha mottatt tilsvar fra arbeidsgiver, og før dato for rettssak var fastsatt av retten - trakk arbeidstaker hele saken.

Arbeidsgiver ble bistått av advokat Bernhard Halvorsen jr.

 

Mai 2012

Bygg- og anlegg / entreprise: Medhold i krav om erstatning. Arkitekten og hans ansvarsforsikringsselskap måtte betale flere hundre tusen kroner i erstatning til en entreprenør for feil begått av arkitekten som igjen ledet til at boligene i et helt boligfelt ble plassert feil.

 

Januar 2012

Bygg- og anlegg / entreprise / forbrukerentreprise: Medhold i krav om sluttoppgjør. En entreprenør engasjert av det offentlige ble innrømmet å ha flere hundre tusen kroner til gode i sluttoppgjør etter oppføring av en omsorgsbolig. 

 

 

2011

Desember 2011

Prosedyre: Medhold i sak om saksomkostninger. Tingretten konkluderte med at en forlikt sak om innebar at saksøker fikk 83,4% av påstandssummen - var å anse som en vunnet sak. Dette med det resultat at saksøker da også i tillegg hadde krav på å få  sine saksomkostninger dekket. Saksøker ble tilkjent kr. 50.000 i saksomkostninger.

November 2011

Bygg og anlegg / entreprise: Medhold i krav om sluttoppgjør. Sluttoppgjør etter utført arbeid. En elektroentreprenør saksøkte gårdeier for manglende betaling - og vant i det vesentligste frem.

 

August 2011

Bustadoppføring: Endring av garantiregler. Les mer her.

 

August 2011

Entrepriserett: Nye standarder innen totalentreprise. Les mer her.

 

Juni 2011

Forsikringsrett: Medhold i sak om saksomkostninger.

 

Mai 2011

Reiseplaner?

Visit Lofoten

Mai 2011

Data- og itrett: Fullt medhold i Domeneklagenemnda. Nemda bestemte at motparten ikke lengre fikk bruke et bestemt domene, som antas å ha stor markedsmessig verdi - og at det aktuelle domenet skulle tvangsoverføres til klager. Advokat Bernhard Halvorsen jr. bistod klager.

  

April 2011

Entrepriserett: Medhold i krav om sluttoppgjør i entreprise. Entreprenøren ble tilkjent om lag kr. 600.000 som byggherren urettmessig hadde holdt igjen.

  

Mars 2011

Eiendomsrett: Overdragelse av hotell.

Selskapsrett: Overdragelse av selskap. 
 

   

Januar 2011

Pengekravsrett: Sak om utestående i størrelsesorden ca. 1 million løst ved full inkassering. Klient fikk også dekket saksomkostningene.

 

Januar 2011

 Forretnings- og handelsrett. Retail: Fra høsten 2010 er det inngått samarbeid med Oslo Handelsstands Forening om å svare på spørsmål overfor foreningen og dens medlemmer.

Januar 2011

Reiseplaner?

Se www.reiseguid.no


 

2010

Desember 2010

Entreprise: Hovedforhandling over åtte dager berammet i sak om ca. 20 millioner kroner.

Oppgjør i entreprise.

For nytt om standarder, artikler og fagstoff se www.entrepriseadvokat.no

 Eller kontakt advokat Bernhard Halvorsen jr. på (+47) 92614415.

 

Desember 2010

Pengekravsrett: To saker på ca. 66 millioner kroner løst.

 

November 2010

Offentlig anskaffelse: Les mer her.

 

November 2010

Rettssikkerhet: GENA Institutt for DNA-analyse / Ragne Farmen på YouTube - med bidrag fra advokat Bernhard Halvorsen jr. Se filmen her.

Besøk hjemmesiden her.

 

Oktober 2010

Fast eiendoms rettsforhold: To saker om feil og mangler gjennomført på vegne av boligkjøper. Kjøper vant frem overfor eierskifteforsikringsselskapet i begge sakene.

Se siden for entreprise og fast eiendoms rettsforhold www.entrepriseadvokat.no

 

Oktober 2010

Handelsrett: Endring i lov om film og videogram i kraft fra 1. januar 2011.

Les mer om endringen ved partner og advokat Bernhard Halvorsen jr. på Oslo Handelsstands Forenings hjemmesider her.

 

Oktober 2010

Pengekravsrett: Fullt medhold i begjæring om arrest for et større pengekrav, samt fremtidige saksomkostninger. Fulle saksomkostninger tilkjent.

 

Oktober 2010

Fast eiendoms rettsforhold / tvangsfullbyrdelse: Namsmannens avgjørelser i tvangssaker kan påklages til tingretten. Tingretten avgjorde i en konkret sak etter slik klage at  saksomkostningene skulle økes ca. 22 ganger i forhold til namsmannens opprinnelige vedtak.
 

August 2010

Entrepriserett: En entreprenør gikk til sak vedrørende manglende oppgjør. Etter vesentlig påtrykk gjorde byggherre opp en betydelig del av restansen allerede før saken ble behandlet.

 

August 2010

Erstatningrett: En kjøper gikk til erstatningssak vedrørende skjulte feil og mangler. Kjøper fikk fullt medhold ved at selger tilbakebetalte et beløp tilsvarende hele kjøpesummen, i tillegg til noe utlegg som kjøper hadde hatt.

 

Juli 2010

Entrepriserett: Justisdepartementet foreslår å øke garantisummen og garantitiden for utbygger ved oppføring av ny bolig. Les mer i Aftenposten, her.

 

Juli 2010

Fast eiendoms rettsforhold: Fullt medhold i at kjøpesummen anses "utbetalt" etter tvangslovens § 11-34 annet ledd til tross for at hjemmelshavers tilgodehavende fortsatt befant seg på medhjelpers klientkonto fordi beløpet var tatt i arrest.

Ovennevnte tolkning har den konsekvens at det da ikke lengre kan begjæres oppfriskning for oversittelse av ankefristen i saker vedrørende tvangsfravikelse av fast eiendom.

Saksomkostninger tilkjent.

 

Juli 2010

Varemerkerett: Ny lov om varemerker i kraft fra 1. juli 2010.

Les mer om loven ved partner og advokat Bernhard Halvorsen jr. på Oslo Handelsstands Forenings hjemmesider her. 

 

Juni 2010

Entrepriserett: Entreprenør vant frem i sak om sluttoppgjør i entreprise.

Forsinkelsesrenter og saksomkostninger tilkjent.

Se www.entrepriseadvokat.no

 

Mai 2010

Entrepriserett: Rettspraksis innen entreprise her.

Mai 2010

Entrepriserett / fast eiendoms rettsforhold: Medhold i begjæring om arrest av ca. 1,2 millioner kroner til sikring av fremtidige saksomkostninger m.m. Fulle saksomkostninger tilkjent. Se www.entrepriseadvokat.no

 

April 2010

Fast eiendoms rettsforhold: Søksmål om eiendomsretten til 300 mål eiendom endte med at saksøker både fikk ønsket del av eiendommen og dertil tinglyst rett til å bygge på selve eiendomsgrensen - for slik å kunne utnytte eiendommen 100%. Midlertidig forføyning dertil funnet nødvendig. Saksomkostninger for midlertidig forføyning også tilkjent.

 

April 2010

Avtalerett: På oppdrag for en kommunal bedrift, eid av hele 3 kommuner i fellesskap, ble det ytet bistand med å få avklart hvordan en avtale om kjøp av fast eiendom var å forstå.

Avtalerett: På oppdrag fra en av landets største kommuner ble det ytet bistand med å få avklart hvordan en snart 30-år gammel brukeravtale knyttet til eiendomsmassen var å forstå.

Bistand til kommuner ytes - ta gjerne kontakt her. 

 

April 2010

Entrepriserett: Søksmål om sluttoppgjør i entreprise. I anledning bygging av en barnehage for en kommune fikk underentreprenøren langt på vei medhold i sitt krav om sluttoppgjør overfor hovedentreprenøren - til tross for at skriftlig kontrakt ikke forelå.

 

Mars 2010

Arbeidsrett: Permittering, les mer her.

 

Februar 2010

Konkurranserett / ulovlig samarbeid mellom foretak: Det er store muligheter for amnesti for den som frivillig bryter ut av et ulovlig samarbeid, kartell eller kartellvirksomhet.

 

Februar 2010

Skatterett / utenlandsformuer: Stadig flere flytter sine "skjulte" utenlandsformuer fra såkalte skatteparadis og hjem til Norge. 

 

Februar 2010

Voldgift: Voldgift er en alternativ konflikløsningsmåte til ordinær rettergang. Undertegnede har så langt i år levert inn voldgiftsstevninger på vegne av hele 34 bedrifter i rettstvist om avtaletolkning, spørsmål om mislighold av kontrakt og erstatning.

Er din bedrift i rettstvist?

Kontakt advokat Bernhard Halvorsen jr.

 

Januar 2010

Selskapene Halvorsen Drift AS og Alba Eiendom AS er stiftet.

Halvorsen Drift AS er et drifts- og porteføljeinvesteringsselskap. Alba Eiendom AS driver kjøp, salg, utleie og forvaltning av fast eiendom, se mer her.

 

Januar 2010

Selskapsrett / ambassader: Vi yter juridisk bistand også til ambassader. Advokatfirmaets beliggenhet på Dramensveien i Oslo gjør at vi har en rekke ambassader i umiddelbar nærhet. Overfor respektive lands innbyggere kan advokatfirmaet dertil yte bistand innenfor de fleste fagområder inkludert firmaetablering i Norge - deriblant spørsmål knyttet til NUF / AS.

 

 

2009

Desember 2009

Entrepriserett: En gruppe arbeidere prøvde å begjære en større entreprenør konkurs. Begjæringen ble ikke tatt til følge. Entreprenøren vant frem. Se www.entrepriseadvokat.no

August 2009

Rettssikkerhet: Leder Ragne Farmen i DNA-laboratoriet GENA mener Rettsmedisinsk institutt sitt monopol på behandling av DNA-prøver må avvikles. Flere aktører må på banen for å ta unna mengden av prøver og gi mulighet for kvalifisert og uavhengig second opinion. "Noen ganger krever analyseresultatet en fortolkning" sier partner og advokat Bernhard Halvorsen jr. i Advokatfirmaet Storløkken AS til domstolenes eget blad RETT på SAK, se her. 

 

Hjem